Aan de wijkbewoner(s) van Heusdenhout

Datum: 5 oktober 2017

Onderwerp: algemene bewonersvergadering 17 oktober 2017

Geachte heer/ mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene bewonersvergadering op dinsdag 17oktbober 2017 in Centrum ‘t Houwke, Grote Houw 227. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening

2.  Korte terugblik activiteiten wijkraad 2017.

In de afgelopen periode heeft het bestuur invulling gegeven aan:

· organisatie van de themabijeenkomst “Zendmasten op hoogbouw” 11-01-17;

· reactie en zienswijze gegeven op aangekondigd technofestival Breepark (non-stop 72 uur);

· bijdrage geleverd aan evenementen nota Breda;

· het bestuur heeft haar plan om te komen tot de vorming van een juniorraad Heusdenhout besproken met gemeente, basisscholen, Surplus en enkele ondernemers. Uitgangspunt is dat de bovenbouw hierbij  wordt betrokken, dat jong – en oud elkaar in wijk elkaar ontmoeten en iets voor elkaar willen betekenen Dit sluit ook prachtig aan op het lesvak  burgerschapszin. Alle partijen omarmen project en willen hieraan actief meewerken;

· op dit moment is er een initiatiefgroep actief die zich inzet om Buurtkracht voor Brabantpark/ Heusdenhout te realiseren. In deze groep zitten mensen uit Brabantpark/ Heusdenhout en gemeente. Omdat de wijk IJpelaar al een goed functionerende Buurkracht heeft maakt de initiatiefgroep gebruik van de kennis en ervaringen van IJpelaar, bij de opzet en uitwerking van dit project. Streven is om in het voorjaar 2018 daadwerkelijk te kunnen starten met dit project. Wij zullen u hierover verder blijven informeren;

·Infrastructurele zaken, openbare inrichting/ onderhoud openbare ruimten en een veilige en leefbare woonomgeving blijven aandachtspunten. Er speelt genoeg dus.

 

Status Wijkraad.

a. Voor een wijkraad is het belangrijk dat er input vanuit de wijk komt en die is er in het geheel niet.

b. Een ander niet onbelangrijk punt is, dat er in aantallen uitgedrukt, een volwaardig en slagvaardig bestuur moet zitten. Met ingang van 1 september jl. heeft Mw. Inge van Duijn haar functie als penningmeester, om privé redenen moeten beëindigen.

Haar taak wordt voorlopig waargenomen door ondergetekende. Uiteraard zijn wij Inge van Duijn erkentelijk en dankbaar voor haar betrokkenheid en inzet.

Momenteel bestaat het bestuur nog uit 4 personen waarvan 2 personen actief zijn en twee personen om persoonlijke redenen inactief zijn.

Dit is natuurlijk erg mager en eerdere oproepen voor nieuwe mensen hebben nog niets opgeleverd. Dit impliceert dat het huidige bestuur is geminimaliseerd, niet meer naar behoren kan functioneren en hiervoor geen verantwoordelijkheid meer kan nemen.

Vraag is: “Hoe nu verder”?

 

3.  Hoe nu verder!

Moet je nu gelijk stoppen? Nee, maar de vraag die wij wel aan de algemene bewonersvergadering voorleggen is of dat er nog behoefte is aan een wijkraad en of die bestaansrecht heeft. En zo ja, in wat voor vorm dan wel?

Is de huidige structuur nog van deze tijd?

Wel, er zijn verschillende constructies denkbaar, maar wij stellen voor:

 

Voorstel.

· De wijkraad blijft statutair intact en blijft ingeschreven bij de KvK. Wel neemt zij een soort van slapende status aan en kan worden geactiveerd wanneer daar aanleiding toe is. Voorts blijft de wijkraad het aanspreekpunt voor gemeente en andere instanties. De wijkraad blijft deelnemen aan de bijeenkomsten van de gezamenlijke dorps- en wijkraden.

· De projecten juniorwijkraad en buurtkracht worden doorontwikkeld en gerealiseerd. Hiervoor zijn al vervolgafspraken met maatschappelijke partners gemaakt en deze twee projecten kunnen elkaar versterken. (vermoedelijke start voorjaar 2018)

· Ook al doet de wijkraad een stapje terug, dan nog is er behoefte aan een paar mensen die ondersteuning kunnen geven. Wij denken hierbij aan websitebeheer en secretariële ondersteuning op digitale wijze.

 

4.   Wat als we niets doen of een oplossing uitblijft?

In dat geval rest het huidig bestuur niets anders dan haar functies per 1 december 2017 neer te leggen en uit te schrijven bij KvK. Het heeft dan geen zin meer om hier energie in te stoppen en aan een spreekwoordelijk dood paard te blijven trekken.

5.   Rondvraag

Tot slot:

Wij rekenen op uw aanwezigheid en willen graag samen met u mening tot een goede keuze komen, waarmee in ieder geval de wijkbelangen geborgd blijven.

Met vriendelijke groet,

Rien Brans

Voorzitter wijkraad Heusdenhout.

Volg ons ook op Facebook of mail onze voorzitter: