afspraken bewonersbijeenkomst Kemelstede 20 oktober 2016.

Geachte bewoner van Kemelstede 201- 259, en andere belanghebbende,

Allereerst wil ik u nogmaals bedanken voor uw komst naar de bewonersbijeenkomst van donderdag 20 oktober jl. om te praten over het parkeerprobleem aan de Kemelstede.

Tijdens deze avond hebben we u gevraagd mogelijke oplossingen aan te dragen voor het betreffende probleem

Afgesproken is dat deze oplossingen door de gemeente nader bekeken worden omdat niet alle oplossingen op voorhand mogelijk zijn. Dit heeft o.a. te maken met wetgeving, inrichting en handhaafbaarheid

Uiteindelijk zal er voor de meest passende oplossing gekozen worden.

De bewoners worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen hieromtrent.

 

Hieronder zijn de aangedragen oplossingen in het kort weergegeven

 

1.     Mogelijkheden bekijken op welke manier het parkeren in het hofje alleen voor bewoners kan gelden. Deze optie geniet overigens de voorkeur van de bewoners

2.     Mogelijkheden bekijken voor een uitbreiding van parkeergelegenheid  in het  hofjes en in de omgeving

Genoemd zijn:

·         Verwijderen bloembakken

·         Hofje inrichten als woonerf

·         Enkele groenstroken opofferen voor parkeergelegenheid

3.     Een gesprek aangaan met de indiener van het handhavingsverzoek.

Enkele buurtbewoners hebben aangegeven dit op persoonlijke titel te willen ondernemen

Vanuit de gemeente is aangegeven dat er ook mogelijkheden zijn tot mediation als daar behoefte aan is. Hiervoor kan men contact opnemen met ondergetekende

 

Daarnaast zal worden aangegeven hoe zal worden omgegaan met de waarschuwingsperiode en de daarop volgende handhavingsperiode op basis van het handhavingsbesluit.

Verder zal vanuit de gemeente nogmaals het gesprek gevoerd gaan worden met ABN en Meeus.

 

Tot slot zijn er enkele zaken naar voren gekomen die nadere aandacht behoeven

·         De onoverzichtelijke uitrit van het terrein van Meeus: een mogelijke oplossing is het plaatsen van spiegels

·         De gele lijn is vervaagd met het verzoek hier iets aan te doen

·         In de avonduren worden ter plaatse van de garageboxen regelmatig types gesignaleerd waarvan vermoed wordt dat deze handelen in verdovende middelen: hier wordt aandacht voor gevraagd.

Aangegeven is dergelijke meldingen zoveel mogelijk aan te geven bij het Servicepunt via telefoonnummer 14076

 

 

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd,

 

 

Met vriendelijke groet,

M.G. (Mike) Claasz Coockson
Beleidsadviseur kwaliteitszorg

 

Gemeente Breda
Directie Dienstverlening
Afdeling Toezicht & Handhaving


Stadskantoor
Claudius Prinsenlaan 10
Postbus 90156, 4800 RH Breda

Volg ons ook op Facebook of mail onze voorzitter: