Categorie archief: Mededelingen Wijkraad

Nieuw bericht

Daar zijn wij weer met een nieuw bericht.

Op dit moment moeten er in overdrachtelijke zin nog enkele zaken worden geregeld over onze website. Wijzigingen en nieuwtjes op de website van Heusdenhout zelf te plaatsen, kan nu even niet, maar daar wordt aangewerkt.

Tot die tijd zullen wij u via deze pagina op de hoogte houden van de ontwikkelingen en nieuwe dingen die spelen binnen onze wijk.

Het is bekend. De Heerbaan loopt als een rode draad door onze wijk, letterlijk en figuurlijk. Als wijkraad schenken we hier aandacht aan en willen passende oplossingen om de onveilige situatie hierin te verbeteren. Een lange termijn oplossing die past bij de komende 20 jaar.
Enkele weken geleden heeft de SP Breda een actiemoment gehouden rondom de Heerbaan. Daarnaast konden wijkbewoners hun mening via een enquête kenbaar maken. In het algemeen kan worden gesteld dat wijkbewoners ervaren dat auto’s niet altijd stoppen voor de oversteekplaatsen, rijden door rood licht bij de beveiligde oversteekplaats bij KBS Weilust en de 50 KM snelheid limiet aan hun laars lappen. Tel daarbij op, de hoogst gevaarlijke situatie bij het kruispunt Heerbaan/ Bisschopshoeve, dan is het duidelijk dat veel wijkbewoners dit als uiterst onveilig en onprettig ervaren.
Kortom: veel wijkbewoners zijn het zat en eisen passende maatregelen.

Dinsdag 28-11-2017 is er nog een korte bijeenkomst geweest waarbij de SP de bevindingen uit de enquête aan de wijkbewoners presenteerde. Ook wij zijn daar geweest om kennis te nemen van alle bevindingen. Alhoewel de opkomst laag was, zijn er wel goede ideeën geschetst, die de Heerbaan veiliger zouden kunnen maken. Een tweetal zaken sprong hieruit:

1.Aanpak van de kruising Heerbaan/ Bisschopshoeve door aanleg van een rotonde en de Heerbaan in zijn geheel autoluw maken;

2. Behoud van de huidige oversteekplaatsen/ zebrapaden;

Als wijkraad hebben wij aangegeven deze signalen al eerder te hebben ontvangen die ook zijn uitgezet bij de gemeente en enkele raadsfracties. Wij blijven dit in de nabije toekomst zeker als speerpunt bij gemeente onder de aandacht brengen door in gesprek te en naar concrete oplossingen toe te werken. Hierin trekken we ook samen op met de winkeliersvereniging en de andere maatschappelijke partners.

Hebt u vragen of opmerkingen, wij horen het graag, Want Samen Maken We Heusdenhout.

Aan de wijkbewoner(s) van Heusdenhout

Datum: 5 oktober 2017

Onderwerp: algemene bewonersvergadering 17 oktober 2017

Geachte heer/ mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene bewonersvergadering op dinsdag 17oktbober 2017 in Centrum ‘t Houwke, Grote Houw 227. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening

2.  Korte terugblik activiteiten wijkraad 2017.

In de afgelopen periode heeft het bestuur invulling gegeven aan:

· organisatie van de themabijeenkomst “Zendmasten op hoogbouw” 11-01-17;

· reactie en zienswijze gegeven op aangekondigd technofestival Breepark (non-stop 72 uur);

· bijdrage geleverd aan evenementen nota Breda;

· het bestuur heeft haar plan om te komen tot de vorming van een juniorraad Heusdenhout besproken met gemeente, basisscholen, Surplus en enkele ondernemers. Uitgangspunt is dat de bovenbouw hierbij  wordt betrokken, dat jong – en oud elkaar in wijk elkaar ontmoeten en iets voor elkaar willen betekenen Dit sluit ook prachtig aan op het lesvak  burgerschapszin. Alle partijen omarmen project en willen hieraan actief meewerken;

· op dit moment is er een initiatiefgroep actief die zich inzet om Buurtkracht voor Brabantpark/ Heusdenhout te realiseren. In deze groep zitten mensen uit Brabantpark/ Heusdenhout en gemeente. Omdat de wijk IJpelaar al een goed functionerende Buurkracht heeft maakt de initiatiefgroep gebruik van de kennis en ervaringen van IJpelaar, bij de opzet en uitwerking van dit project. Streven is om in het voorjaar 2018 daadwerkelijk te kunnen starten met dit project. Wij zullen u hierover verder blijven informeren;

·Infrastructurele zaken, openbare inrichting/ onderhoud openbare ruimten en een veilige en leefbare woonomgeving blijven aandachtspunten. Er speelt genoeg dus.

 

Status Wijkraad.

a. Voor een wijkraad is het belangrijk dat er input vanuit de wijk komt en die is er in het geheel niet.

b. Een ander niet onbelangrijk punt is, dat er in aantallen uitgedrukt, een volwaardig en slagvaardig bestuur moet zitten. Met ingang van 1 september jl. heeft Mw. Inge van Duijn haar functie als penningmeester, om privé redenen moeten beëindigen.

Haar taak wordt voorlopig waargenomen door ondergetekende. Uiteraard zijn wij Inge van Duijn erkentelijk en dankbaar voor haar betrokkenheid en inzet.

Momenteel bestaat het bestuur nog uit 4 personen waarvan 2 personen actief zijn en twee personen om persoonlijke redenen inactief zijn.

Dit is natuurlijk erg mager en eerdere oproepen voor nieuwe mensen hebben nog niets opgeleverd. Dit impliceert dat het huidige bestuur is geminimaliseerd, niet meer naar behoren kan functioneren en hiervoor geen verantwoordelijkheid meer kan nemen.

Vraag is: “Hoe nu verder”?

 

3.  Hoe nu verder!

Moet je nu gelijk stoppen? Nee, maar de vraag die wij wel aan de algemene bewonersvergadering voorleggen is of dat er nog behoefte is aan een wijkraad en of die bestaansrecht heeft. En zo ja, in wat voor vorm dan wel?

Is de huidige structuur nog van deze tijd?

Wel, er zijn verschillende constructies denkbaar, maar wij stellen voor:

 

Voorstel.

· De wijkraad blijft statutair intact en blijft ingeschreven bij de KvK. Wel neemt zij een soort van slapende status aan en kan worden geactiveerd wanneer daar aanleiding toe is. Voorts blijft de wijkraad het aanspreekpunt voor gemeente en andere instanties. De wijkraad blijft deelnemen aan de bijeenkomsten van de gezamenlijke dorps- en wijkraden.

· De projecten juniorwijkraad en buurtkracht worden doorontwikkeld en gerealiseerd. Hiervoor zijn al vervolgafspraken met maatschappelijke partners gemaakt en deze twee projecten kunnen elkaar versterken. (vermoedelijke start voorjaar 2018)

· Ook al doet de wijkraad een stapje terug, dan nog is er behoefte aan een paar mensen die ondersteuning kunnen geven. Wij denken hierbij aan websitebeheer en secretariële ondersteuning op digitale wijze.

 

4.   Wat als we niets doen of een oplossing uitblijft?

In dat geval rest het huidig bestuur niets anders dan haar functies per 1 december 2017 neer te leggen en uit te schrijven bij KvK. Het heeft dan geen zin meer om hier energie in te stoppen en aan een spreekwoordelijk dood paard te blijven trekken.

5.   Rondvraag

Tot slot:

Wij rekenen op uw aanwezigheid en willen graag samen met u mening tot een goede keuze komen, waarmee in ieder geval de wijkbelangen geborgd blijven.

Met vriendelijke groet,

Rien Brans

Voorzitter wijkraad Heusdenhout.

Nieuws vanuit de Wijkraad Heusdenhout.

Oproep. 

Het is de laatste tijd rustig rond de wijkraad. Niet omdat er niets is te doen, maar vooral vanwege de personele invulling. Om thema’s als leefbaarheid en veiligheid in de wijk scherp te houden is een adequate inzet van de wijkraad nodig. En bij gebrek aan voldoende mensen en tijd  is dit helaas niet haalbaar. Daarom is er behoefte aan enkele mensen die een deeltaak(je) op zich willen nemen. Vraag is dan altijd kost dit veel tijd? Antwoord is Nee. Door taken en/of werkzaamheden goed te kunnen verdelen kan er veel worden gedaan zonder veel beslag op de vrije tijd van mensen te leggen. Nu is dat meer het tegenovergestelde geworden en dat willen we veranderen. Daarom deze oproep: wil je iets betekenen voor je wijk, meldt je dan bij de wijkraad om een helpende hand te bieden. Samen kunnen we dan kijken welke inzet het best bij jou en de wijk past.
De wijk dat ben jij, De wijk dat zijn Wij.

Naast personele invulling gaan we ook in gesprek met andere wijkraden om te kijken of we elkaar kunnen ondersteunen en/of er een verregaande vorm van samenwerking mogelijk is bij de verschillende zaken die op ons af komen

Want natuurlijk zijn en blijven er zaken die in de nabije toekomst in de picture moeten blijven staan.

 

Algemene bewonersbijeenkomsten met een thema.

De wijkraad organiseert in oktober 2017 de jaarlijkse algemene bewonersbijeenkomst. Over datum en tijdstip zullen wij u nader informeren in de Bredase Bode en Stadsblad. Zoals eerder aangegeven, koppelen we voortaan een thema aan de algemene bewonersbijeenkomst. Dit keer is het thema gericht op veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Hiervoor hebben wij de Afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente Breda uitgenodigd. Enkele mensen van deze afdeling zullen een presentatie geven over de rol die de gemeente heeft in deze materie maar ook wat de rol en inbreng van wijkbewoners kan zijn.

 

Heerbaan

Dit blijft een vast agendapunt.

Veel mensen vinden iets van of over de verkeersveiligheid rond en op de Heerbaan. De meningen hierover lopen in ieder geval uiteen. Losstaand hiervan, vragen we bij de gemeente Breda aandacht voor verkeersveiligheid op de Heerbaan in het algemeen. We doen dit in zowel ambtelijk als ook politiek opzicht. Wij zullen u hierover blijven informeren.

 

Juniorraad Heusdenhout

Als bestuur vinden wij het belangrijk om de jeugdige wijkbewoners bij de wijk te betrekken en hiervoor een juniorraad Heusdenhout te formeren. We geven dit projectmatig vorm onder de projectnaam “Samen maken we de Wijk”

 

Project Samen maken we de Wijk.

Wijkraad Heusdenhout vindt dat de jeugd in Heusdenhout een actieve rol moet krijgen bij inrichting, instandhouding en beheer van de wijk. Wat ontbreekt er in hun ogen- wat is goed en wat kan beter. We laten merken dat we de jeugd serieus nemen als gebruiker en inwoner van de wijk.

 

Doel

Jeugdige wijkbewoners raken betrokken bij hun wijk en worden gehoord. Als zij nu een volwaardige rol in de wijk geven, willen ze op volwassen leeftijd wonen, leven en werken in de wijk Heusdenhout

 

Jong en oud slaan de handen ineen.

Jongeren ontmoeten ouderen en ouderen ontmoeten jongeren. De wijk(raad) verbindt hen met elkaar. De wijk blijft sterk omdat veel wijkbewoners samen bezig zijn met sociale cohesie en leefbaarheid op straat- en buurtniveau. Alles gericht op verbetering/ in stand houding van kwaliteit van de samenleving in de straat, buurt en wijk. Door een sterk participerende rol van alle wijkbewoners, jong en oud ontstaat er een soort van Buurtkracht. De wijkraad heeft hierbij een initiërende, faciliterende en ondersteunende rol.

 

Werkwijze.

Zoals gezegd geven we de jeugd een volwaardige rol in de samenleving van de wijk. Hiervoor formeren we een junior wijkraad. De juniorraad wordt ondersteund door de wijkraad en geïnstalleerd door een gemeentelijk vertegenwoordiger. Wijkraad en de juniorraad werken samen aan de leefbaarheid in wijk en geven gevraagd of ongevraagd advies aan maatschappelijke instellingen en gemeente.

 

Projectdoelstelling:

Te weten komen hoe kinderen over de wijk denken en wat zij zouden willen veranderen/ verbeteren of behouden:

1. Kinderen vertrouwd maken met hun wijk;

2. Kinderen leren wat zij zelf kunnen doen om de wijk te verbeteren;

3.Jong en oud worden met elkaar verbonden en zijn er voor elkaar.

 

Hoe verder?

De komende maanden gaan we dit in projectvorm uitwerken en zullen hierover tijdens de algemene bewonersbijeenkomst in oktober nadere toelichting geven. Streven is om nog dit jaar te starten.

Inmiddels is de ontwikkelingsfase ingezet hebben de 1e verkennende gesprekken plaatsgehad met als doel om het draagvlak te peilen. Er is gesproken met:

· Gemeente

· KBS Weilust

· OBS De Tweesprong

· Wijkondernemers (Bisschopshoeve)

· Surplus

· Avans.

Uitkomst hiervan is dat een ieder het project toejuicht en graag wil meewerken om het te doen slagen. Dus zullen op het moment dat dit bulletin verschijnt waarschijnlijk in de uitvoerende fase zitten. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in dit project.

 

Wijkplatform

In 2017 is er gestart met wijkplatforms. Wat is het verschil tussen wijkraad en wijkplatform?

De wijkraad richt zich op algemene wijkgerelateerde zaken en ontvangt hiervoor vooralsnog een gemeentelijke basissubsidie.

Voor sociale wijkactiviteiten legt de gemeente het initiatief bij de burger en dit wordt dan verankerd in een wijkplatform.

HEBT U EEN GOED IDEE VOOR UW BUURT OF WIJK?

En wilt u daarmee echt aan de slag? Meldt u dan bij het wijkplatform in uw wijk.

Als u daarin interesse heeft of als u wat meer informatie wil over het wijkplatform, kunt u zich ook melden bij het secretariaat van het wijkplatform.

Contactgegevens wijkplatform:
Email: elo.riemens@breda.nl. U kunt ook bellen: 076 – 529 9433.

 

 

Rien Brans

Voorzitter wijkraad heusdenhout

Algemene bewonersvergadering 11 januari 2017

Aan de wijkbewoner(s) van Heusdenhout

Datum: 27 december 2016

Onderwerp: algemene bewonersvergadering 11 januari 2017

Geachte heer/ mevrouw,

Tijdens de laatste algemene bewonersvergadering van 18 oktober jl. hebben we met de aanwezige bewoners afgesproken om vanaf 2017 ook themagerichte bijeenkomsten te gaan organiseren.

Daarom nodigen wij u graag uit voor het bijwonen van de algemene bewonersvergadering op woensdag 11 januari 2017 in Centrum ‘t Houwke, Grote Houw 227. Aanvang 20.00 uur.

Het thema voor deze bijeenkomst betreft zendmasten op hoogbouw in relatie tot gezondheid. Daarvoor is door het bestuur en de algemene bewonersvergadering gekozen omdat sommige wijkbewoners gezondheidszorgen hebben geuit over zendmasten. De voorlichting over dit onderwerp wordt verzorgd door mw. M. van Ballegooij, adviseur Milieu & Gezondheid bij de GGD’en in Brabant. Daarnaast is er ruimschoots de gelegenheid om vragen over gezondheid te stellen.

We sluiten deze avond af met een korte terugblik op 2016 en een doorkijk naar 2017.

Wij zien en spreken u graag op 11 januari aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Rien Brans

Voorzitter wijkraad Heusdenhout.

Wijkraad Heusdenhout werkt samen met wijkbewoners aan leefbaarheid.

Wonen, leven en werken in een fijne en groene wijk. Daar willen wij als wijkraad graag een bijdrage aan leveren. Dit kunnen wij echter niet alleen. Voorwaarde hiervoor is dat de wijkbewoners ons helpen. Alleen door samen de handen uit de mouwen te steken kunnen we de wijk leefbaar houden. Het is een mooie wijk en dat moet vooral zo blijven. Een simpele hand en spandienst van u als wijkbewoner kan ons verder helpen bij het uitvoeren van de verschillende taken die op ons afkomen.

Door gesprekken met verschillende mensen bij gemeente, wijkraden, wijkbewoners, en maatschappelijke organisaties, is er een aardig beeld ontstaan van zaken waarop we ons samen met u als wijkbewoner kunnen en moeten richten, namelijk:

belangenbehartiging van de bewoners in de wijk. Het bevorderen van een optimaal leefklimaat is hierbij leidend;

eigen verantwoordelijkheid, c.q. zelfwerkzaamheid van en door participerende bewoners dient hierbij voorop te staan;

het ondersteunen en bevorderen van een goede samenwerking tussen en met diverse groepen in de wijk;

proactieve contacten onderhouden met lokale overheid, maatschappelijke instanties, politiek en wijkpartners;

De wijkraad verzamelt informatie over het woon- en leefklimaat in de wijk en informeert wijkbewoners en gemeente over zaken die de wijk aangaan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de eigen website, regionale pers en huis- aan huisbladen en netwerk.

Samen met de wijk een wijkplan maken (leven, wonen, werken in een groene en fijne wijk).

De wijkraad brengt gevraagd en ongevraagd de mening van bewoners over bij maatschappelijke partners en/of beleidsmakers.

Spreekuur.

Wij willen graag met wijkbewoners in contact komen. Wat leeft er zo al in de wijk en wat vinden wijkbewoners belangrijk!

Daarom starten we met ingang van woensdag 30 november 2016 met een spreekuur;

iedere laatste woensdagmiddag van de maand, van 13.30 tot 15.00 uur;

iedere 1e woensdagavond van de maand, van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Op deze wijze heeft iedereen de gelegenheid om de wijkraad persoonlijk te spreken. De spreekuren worden gehouden in t’Houwke, Grote Houw 227, Heusdenhout, Breda.

Bij het woensdagmiddagspreekuur zal ook regelmatig iemand van de gemeente aanschuiven.

Themabijeenkomsten.

In 2017 starten we met themabijeenkomsten.

Aan de wijk vragen wij om onderwerpen voor thema’s aan ons kenbaar te maken. Hebt u een onderwerp waarvan u vindt dat dit aandacht nodig heeft? Laat het ons weten en we kijken samen met u of we er een geschikt thema van kunnen maken. De 1e themabijeenkomst staat gepland voor woensdagavond 11 januari 2017, van 20.00 uur tot 21.30 uur in ’t Houwke. Hierover zullen wij nog nader informeren.

Contact

Hoe komt u met ons in contact?

Natuurlijk houden we de algemene bewonersvergaderingen aan. De eerstvolgende is 11 januari 2017. Bent u bij ons bekend? Dan ontvangt u hiervoor u een uitnodiging met agenda en verslag van de algemene bewonersvergadering van 18 oktober 2016. Zo niet, raadpleeg dan medio december 2016 de Bredase Bode en het Stadsblad.

Daarnaast publiceren wij in het Heusdenhout nieuws, onze website en lokaal dagblad BN de Stem.

Contactgegevens Wijkraad Heusdenhout
Bergschot 310
4817 PG Breda
Website: www.heusdenhout.nl
E mail : wijkraad@heusdenhout.nl

Heusdenhout Nieuws
nieuws@heusdenhout.nl