Hart van Heusdenhout

De Heerbaan staat de laatste tijd in de picture. Veiligheid staat hierbij voorop. Er zijn twee plannen gemaakt, een door gemeente Breda en een door de wijkraad.

A. Huidige situatie.
De huidige verkeersituatie is wel bij iedereen bekend. Ter verduidelijking een tekening van de huidige situatie.

Hart van Heusdenhout schets A huidige situatie

B. Gemeentelijk plan:
Het gemeentelijk plan voorziet in de aanleg van een verkeersrotonde ter hoogte van de kruising Heerbaan- Heusdenhoutsestraat. De verkeersrotonde is onderdeel van een nog te realiseren (snel) fietsroute.
De (voorlopige) snel fietsroute van het centrum van de stad richting Dorst, loopt door de Boschstraat, langs de Sint Ignatiusstraat, over de Monseigneur de Vetstraat en langs de fietsroute op de Heusdenhoutsestraat. Daar buigt de route af en gaat de fietsweg langs de Heerbaan, met een rotonde bij de Bisschopshoeve, om via de Tilburgseweg de stad te verlaten. Omgekeerd komt de snel fietsroute de stad dan binnen bij de Heerbaan, om vervolgens in het centrum Breda te eindigen. De realisatie van dit plan staat gepland voor 2020.

Heerbaan schets B voorstel plan gemeente

C. Plan wijkraad.
Wijkraad Heusdenhout is van mening dat het hoog tijd is om het hart van de wijk, na ruim 50 jaar, een flinke facelift te geven. Dit brengt ook een andere inrichting met zich mee.
Daarom heeft de wijkraad opdracht gegeven aan de verkeerswerkgroep om een verkeersplan te maken. Een verkeersplan dat alle facetten in beeld brengt en als zodanig wordt beschreven Dit heeft geresulteerd in een plan waar goed is over nagedacht.

De Heerbaan moet in deze visie worden omgebouwd. De weg houdt nu het midden tussen een gebiedsontsluitingsweg en een erfontsluitingsweg. Enerzijds dient de Heerbaan om een verbinding te vormen tussen wegen van een hogere orde, zoals Claudius Prinsenlaan-zuidelijke rondweg, noordelijke rondweg en Tilburgseweg-Oost. Anderzijds raakt de Heerbaan aan een winkelgebied en aan andere voorzieningen. Bovendien komen er erven van woningen direct op de weg uit.

Naar de mening van de wijkraad dienen er maatregelen te worden genomen en fysieke voorzieningen te worden aangebracht, die recht doen aan de onderscheiden functies. In ieder geval om deze veel beter, dan nu het geval is, te ondersteunen.

De indeling van dit document is als volgt:
Deel 1: Algemene beschrijving van de uitgangspunten.
Deel 2: Aanpassingen centrumgebied: parkeren, sociale voorzieningen, aankleding, overige voorzieningen.
Deel 3: Aanpassingen Heerbaan Noord (Tilburgseweg – Kapelstraat)
Deel 4: Aanpassingen Heerbaan Midden (Kapelstraat – Mouterijstraat)
Deel 5: Aanpassingen Heerbaan Zuidwest (Mouterijstraat – Claudius Prinsenlaan)
Deel 6: Alternatieve snelfietsroute
Tekening plan wijkraad

Deel 1: Algemene beschrijving van de uitgangspunten

Samenhang
Het is gemakkelijk om -los van andere ontwikkelingen en/of bestaande situaties- te reageren op een voorstel.
De werkgroep kiest er nadrukkelijk voor om ervaren situaties en komende ontwikkelingen in Heusdenhout steeds in samenhang te bekijken. Hierbij gaat de werkgroep -als een adviserend orgaan van de wijkraad- in deze notitie uit van het centraal stellen van een Hart voor Heusdenhout.
De kernwoorden voor dat Hart van Heusdenhout zijn:
• Leefbaarheid;
• Aantrekkelijkheid;
• Uitstraling en uiteraard
• Veiligheid, waaronder verkeersveiligheid.

De huidige situatie, in gang gezette plannen en ontwikkelingen beschouwen en beoordelen we vanuit die Hart van Heusdenhout-gedachte op:
• Samenhang;
• Inpasbaarheid en
• Consequenties.

Deel 2: Aanpassingen centrum gebied

• Rechtstreeks aansluiten Grote Houw op de Heerbaan
• Rechtstreeks aansluiten Bisschopshoeve op de Heerbaan
• Afsluiten huidige wegaansluiting winkelgebied op de Heerbaan
• Herinrichten en uitbreiden verblijfs- en parkeergebied aan de westzijde van het winkelcentrum:
Met ruimte voor buitenactiviteiten/-acties.
Strategische opstelling ondergrondse containers, zodat je er tijdelijk met de auto bij kunt.
Ruimte voor ambulante handel c.q. weekmarktje.
Uitnodigende opzet in een openstructuur zonder verholen plekken.
Voldoende adequate Ledverlichting en vandalismebestendig straatmeubilair.
Cameratoezicht om ongewenste situaties te kunnen aanpakken.
Enkele parkeerplekken met (snel)oplaadmogelijkheid, tijdens winkelen b.v.
o nieuwe parkeerindeling op en nabij huidige wegvlak tussen de nieuwe aansluiting Bisschopshoeve op Heerbaan en de nieuwe aansluiting Grote Houw op Heerbaan.
o Herinrichting huidige parkeervlak ‘tussen de muurtjes’ in visgraatopstelling, zodat de route automatisch vast ligt.
o voldoende invalide – parkeerplaatsen
o terrasjes,
o zitjes,
o groenvoorzieningen,
o afvalbakken,
o fietsenstallingen,
o etc.)

• Inrichten van één of twee pauzeplaatsen op de groenstrook aan de westzijde van de Heerbaan.
• Nagaan of de huidige eindbushalten meer strategisch/logischer kunnen worden ingepast in het idee Hart van Heusdenhout door herlocatie.
• In de Hart van Heusdenhout zone voldoende en op logische plekken oversteekplaatsen voor een gefaseerde oversteek aanbrengen/herloceren. Verbeteren zebra oversteekplaatsen Heerbaan, meer zichtbaar maken!

Deel 3: Aanpassen Heerbaan Noord(Tilburgseweg – Kapelstraat)

• Weg inrichten als 50 km/u. weg (versmallen tot max. ? m, snelheid beperkende voorzieningen aanbrengen; voorbeeld kan zijn de gerenoveerde rijksweg tussen Dorst en Breda)
• Smalle middenberm aanbrengen over de volle lengte van de weg, met uitzondering ter plaatse van voorsorteervakken/kruisingen en oversteekplaatsen.
• Voorsorteer vakken aanbrengen ten behoeve van links afslaand verkeer
• Duidelijke verkeerssignaleringen aanbrengen ten behoeve van de fietspaden: eenrichtingsverkeer aan beide zijden van de weg. Bijvoorbeeld geverfde pijlen in de juiste richting op het fietspad zeker bij elke kruising met een weg
• Zebra oversteekplaatsen verbreden en duidelijk zichtbaar markeren
• Bermen volledig groen inrichten en onderhouden (bomen, gras, struiken)

Variant 1: Weg versmallen tot twee rijstroken zonder middenberm. Gescheiden door doorgetrokken (dubbele) witte streep, behalve bij wegaansluitingen en oversteekplaatsen.

Variant 2: Wegbreedte handhaven, middenberm aanbrengen.
Voorsorteervakken bij -vanuit het zuiden- Kapelstraat, Kapelakker en Waltersveld.
Vanuit het noorden bij Kapelstraat. Bij Bergschot ligt het voorsorteervak er al.

Deel 4: Aanpassen Heerbaan Midden (Kapelstraat – Mouterijstraat)

Weggebruikers moeten bij nadering meteen de indruk hebben: hier is iets aan de hand dus UITKIJKEN
• Weg inrichten als 30 km/u weg (versmallen tot max. ? m, snelheid belemmerende voorzieningen aanbrengen).
• Aangepaste bestrating, bijvoorbeeld gebakken straatklinkers
• Extra verlichting
• Middenberm aanbrengen over de volle lengte van de weg, met uitzondering ter plaatse van kruisingen en oversteekplaatsen.
• Duidelijke verkeerssignaleringen aanbrengen ten behoeve van de fietspaden: eenrichtingsverkeer aan beide zijden van de weg.
• Zebra oversteekplaatsen verbreden en duidelijk zichtbaar markeren
• Brede fiets-oversteekplaats aanbrengen ter hoogte van de Heusdenhoutsestraat.
• Bermen volledig groen inrichten (bomen, gras, struiken)

Deel 5: Aanpassen Heerbaan Zuid-west ( Mouterijstraat – Claudius Prinsenlaan)

• Weg inrichten als 50 km/u weg (versmallen tot max. …..m, snelheid belemmerende voorzieningen aanbrengen
• Smalle middenberm aanbrengen over de volle lengte van de weg, met uitzondering ter plaatse van kruisingen.
• Voorsorteer vakken aanbrengen ten behoeve van links afslaand verkeer
• Fietspad aan de noordzijde verbreden, zie deel 6
• Rotonde aanleggen bij de kruising Weilustlaan – Heerbaan
• Zebra oversteekplaatsen verbreden en duidelijk zichtbaar markeren
• Bermen volledig groen inrichten (bomen, gras, struiken)

Ter illustratie een tekening van het plan Wijkraad.

Heerbaan schets C plan Wijkraad

Deel 6: Alternatieve snelfietsroute.

De door de gemeente voorgestelde snelfietsroute loopt, komende uit Dorst, langs de Rijksweg/Tilburgseweg, onder het A27 viaduct door naar de kruising Tilburgseweg – Heerbaan. Hier draait de fietsroute linksaf en gaat verder langs de oostkant van de Heerbaan tot aan de kruising Heerbaan – Heusdenhoutsestraat. Op deze kruising heeft de gemeente een rotonde voorzien. Het snelfietspad loopt dan verder via de Heusdenhoutsestraat naar het centrum.

De wijkraad heeft haar eigen zienswijze op deze snel fietsroute. Belangrijk is: Een snelfietsroute dient niet dwars door het hart van een wijk te lopen en een rotonde vlak voor het winkelcentrum levert meer nadelen dan voordelen op.
De wijkraad stelt daarom een alternatieve route voor, die het centrum van Heusdenhout volledig links laat liggen.
Komend vanuit Dorst, langs de Rijksweg/Tilburgseweg naar de kruising bij industrieterrein Minervum, dan linksaf-rechtsaf via het Minervum naar Breepark en dan rechtsaf over het A 27 viaduct.
Vervolgens via het nog redelijk nieuwe fietspad en brug over de Molenleij naar het BP-benzinestation aan de Heerbaan. Hier sluit het fietspad dan aan op de nieuwe rotonde in de Heerbaan (zie deel 5).

Deze route voert de fietsers via rustige brede wegen naar de Heerbaan, waarbij het oversteken van de op- en afrit A27 bij viaduct Heidehof wordt voorkomen. Aangekomen bij het benzine station wordt via een veilige oversteek (rotonde?) de Heerbaan overgestoken. Vanaf hier zijn er twee mogelijkheden.
1. De twee bestaande fietspaden worden benut. Richting Claudius Prinsenlaan 1 richting aan de rechter zijde tot aan de kruising, waar er weer wordt overgegaan naar een twee richting fietspad aan de rechterzijde van de Claudius Prinsenlaan richting centrum. Komende vanuit het centrum wordt het tweezijdige fietspad gesplitst bij de kruising en bij de al bestaande veilige oversteek gaan de fietsers de Heerbaan over om bij het benzine station weer te voegen in het tweezijdige pad richting Tilburg. De Heerbaan over de volle lengtebaan,

2. Na de veilige oversteek een tweezijdig fietspad aan brengen aan de noordzijde van het Heerbaan traject. Het fietspad zuidzijde opheffen, daardoor ontstaat ruimte. Het fietspad noordzijde en het daar aanwezige voetpad benutten voor de aanleg van een ventweg, over het oude Heusdenhoutseweg tracé. De ventweg alleen voor aanwonenden aanhouden, het voordeel hierbij is dat de fietsers niet met overstekende automobilisten worden geconfronteerd Deze oplossing is zonder twijfel de duurste maar ook de veiligste.

Het grote voordeel van deze alternatieve snelfietsroute is dat het de fietsers voert langs Breepark vrijetijdsgebied, de sportvelden van Push, langs studentensportcentrum Bress, langs het Amphia ziekenhuis, de Avans Hogeschool en langs de vele kantoorcomplexen langs de Claudius Prinsenlaan en is daarmee dus veel gunstiger dan de route via de Heusdenhoutsestraat.

Reacties gevraagd.

Wat de uitkomst van de verkeersplannen ook moge worden uw reactie, mening, ideeën zijn belangrijk. Wij willen weten hoe u over de plannen denkt. Misschien heeft u een mening over het geheel of onderdelen van de twee verkeersplannen. Laat het ons weten via:

Email: voorzitterheusdenhout@ziggo.nl

Of

Doe uw reactie in de brievenbus bij ons publicatiebord bij AH Bisschopshoeve.

Volg ons ook op Facebook of mail onze voorzitter: