Nieuws van Wijkraad Heusdenhout

Graag nodigen we je uit voor een nieuwe wijkbijeenkomst, op dinsdag 28 mei aanstaande, van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Amrath Hotel. (Heerbaan 4 Breda)

Wil jij wonen in een leefbare en gezonde wijk? Kom dan langs! We gaan met elkaar in gesprek over:

We gaan met elkaar in gesprek over:

A27: hinder en overlast in de woonwijk? Veel bewoners geven aan geluidsoverlast te ervaren. Ook maken veel wijkbewoners zich zorgen over de luchtkwaliteit binnen het (woongebied) waar de A27 de wijk schampt. Er is een gesprek geweest met betrokken partijen en de uitkomst hiervan willen we graag delen met de wijkbewoners.

Stichting Markant (milieu/ natuurbeheer) geeft een toelichting op milieuaspecten in relatie tot de A27.

GGD geeft binnen dit onderwerp een korte presentatie over invloed van snelwegen op gezondheidsaspecten en leefbaarheid.

Tevens willen GGD en wijkraad kijken of het mogelijk is om een belevingsonderzoek in de wijk uit te zetten. Dit om te achterhalen hoe de invloed van een snelweg langs de wijk en andere drukke verkeersstromen zoals de Heerbaan in de wijk worden beleefd.

Een verkeersveiligere Heerbaan:

Zoals het zich nu laat aanzien komt de voorgenomen snelfietsverbinding tussen Tilburg en Breda vanaf Dorst toch binnen bij de Heerbaan. Tevens voorziet het plan in de aanleg van een rotonde ter hoogte van de Heerbaan/ Heusdenhoutsestraat. Wijkraad en verkeerswerkgroep hebben, met goede argumenten, aangegeven niet gelukkig te zijn met dit voorgenomen tracé

Wel heeft de gemeente aangegeven mee te gaan in de wens en het voorstel van de wijkraad/ verkeerswerkgroep om een mooi Hart voor Heusdenhout te realiseren.

Een ander niet onbelangrijk punt van aandacht is dat de gemeente voornemens is om de bestaande oversteekplaatsen bij de aanpak van de Heerbaan te verwijderen. De wijkraad vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Immers, in onze wijk moeten veel mensen en schoolgaande kinderen dagelijks deze drukke weg oversteken. Voor mensen met een beperking geeft dit nog een extra belasting om veilig over te kunnen steken. Wij pleiten voor een veilig Hart van Heusdenhout met een snelheidslimiet van 30 km en veilige oversteekplaatsen.

Het gehandicaptenplatform: heeft aangegeven onze zorgen te delen. Het platform zal tijdens de wijkbijeenkomst toelichten wat voor impact verkeersveiligheid in het bijzonder heeft, op mensen met een beperking.

Herontwikkeling van locaties in de wijk:

In het algemeen valt er nog weinig te zeggen over de voortgang hiervan.

Wel is bekend dat de locatie Heerbaan 200-222 mogelijk wordt herontwikkeld met woningbouw. De eigenaar van deze grond en gemeente voeren nu een haalbaarheidsanalyse uit. Toegezegd is dat wanneer de uitkomsten van dit onderzoek compleet zijn, wijk en wijkraad nader worden geïnformeerd.

Omgevingswet:

2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving, meer in samenhang in te richten. De regelgeving biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. (bron VNG)

Deze nieuwe wet biedt ook mogelijkheden aan wijkbewoners. Om een goede speler in het veld te zijn is het van belang dat ook wijkbewoners een visie hebbent over hoe om te gaan met de (fysieke) leefbaarheid en bescherming hiervan in onze wijk. Als wijkraad, toetsen we plannen die de wijk raken, op veiligheid, gezondheid en leefbaarheid.

De wijkraad wilt samen met de wijk een omgevingsvisie maken met de werktitel:”Een Gezond en Leefbaar Heusdenhout”

Kom ook daarom naar deze wijkbijeenkomst en maak duidelijk of je mee wil doen en wat je belangrijk vindt.

Over wijkraad Heusdenhout:

Wijkraad Heusdenhout komt op voor de belangen van de bewoners. Wij willen daarom graag weten wat jouw mening is over de ontwikkelingen in de wijk. Laat dus wat van je horen! Wil je de digitale nieuwsbrief

ontvangen, stuur dan een berichtje naar:

voorzitterheusdenhout@ziggo.nl www.heusdenhout.nl www.facebook.com/heusdenhout

Of via de brievenbus in de Albert Heijn Bisschopshoeve

Volg ons ook op Facebook of mail onze voorzitter: