Nieuws vanuit de Wijkraad Heusdenhout.

Oproep. 

Het is de laatste tijd rustig rond de wijkraad. Niet omdat er niets is te doen, maar vooral vanwege de personele invulling. Om thema’s als leefbaarheid en veiligheid in de wijk scherp te houden is een adequate inzet van de wijkraad nodig. En bij gebrek aan voldoende mensen en tijd  is dit helaas niet haalbaar. Daarom is er behoefte aan enkele mensen die een deeltaak(je) op zich willen nemen. Vraag is dan altijd kost dit veel tijd? Antwoord is Nee. Door taken en/of werkzaamheden goed te kunnen verdelen kan er veel worden gedaan zonder veel beslag op de vrije tijd van mensen te leggen. Nu is dat meer het tegenovergestelde geworden en dat willen we veranderen. Daarom deze oproep: wil je iets betekenen voor je wijk, meldt je dan bij de wijkraad om een helpende hand te bieden. Samen kunnen we dan kijken welke inzet het best bij jou en de wijk past.
De wijk dat ben jij, De wijk dat zijn Wij.

Naast personele invulling gaan we ook in gesprek met andere wijkraden om te kijken of we elkaar kunnen ondersteunen en/of er een verregaande vorm van samenwerking mogelijk is bij de verschillende zaken die op ons af komen

Want natuurlijk zijn en blijven er zaken die in de nabije toekomst in de picture moeten blijven staan.

 

Algemene bewonersbijeenkomsten met een thema.

De wijkraad organiseert in oktober 2017 de jaarlijkse algemene bewonersbijeenkomst. Over datum en tijdstip zullen wij u nader informeren in de Bredase Bode en Stadsblad. Zoals eerder aangegeven, koppelen we voortaan een thema aan de algemene bewonersbijeenkomst. Dit keer is het thema gericht op veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Hiervoor hebben wij de Afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente Breda uitgenodigd. Enkele mensen van deze afdeling zullen een presentatie geven over de rol die de gemeente heeft in deze materie maar ook wat de rol en inbreng van wijkbewoners kan zijn.

 

Heerbaan

Dit blijft een vast agendapunt.

Veel mensen vinden iets van of over de verkeersveiligheid rond en op de Heerbaan. De meningen hierover lopen in ieder geval uiteen. Losstaand hiervan, vragen we bij de gemeente Breda aandacht voor verkeersveiligheid op de Heerbaan in het algemeen. We doen dit in zowel ambtelijk als ook politiek opzicht. Wij zullen u hierover blijven informeren.

 

Juniorraad Heusdenhout

Als bestuur vinden wij het belangrijk om de jeugdige wijkbewoners bij de wijk te betrekken en hiervoor een juniorraad Heusdenhout te formeren. We geven dit projectmatig vorm onder de projectnaam “Samen maken we de Wijk”

 

Project Samen maken we de Wijk.

Wijkraad Heusdenhout vindt dat de jeugd in Heusdenhout een actieve rol moet krijgen bij inrichting, instandhouding en beheer van de wijk. Wat ontbreekt er in hun ogen- wat is goed en wat kan beter. We laten merken dat we de jeugd serieus nemen als gebruiker en inwoner van de wijk.

 

Doel

Jeugdige wijkbewoners raken betrokken bij hun wijk en worden gehoord. Als zij nu een volwaardige rol in de wijk geven, willen ze op volwassen leeftijd wonen, leven en werken in de wijk Heusdenhout

 

Jong en oud slaan de handen ineen.

Jongeren ontmoeten ouderen en ouderen ontmoeten jongeren. De wijk(raad) verbindt hen met elkaar. De wijk blijft sterk omdat veel wijkbewoners samen bezig zijn met sociale cohesie en leefbaarheid op straat- en buurtniveau. Alles gericht op verbetering/ in stand houding van kwaliteit van de samenleving in de straat, buurt en wijk. Door een sterk participerende rol van alle wijkbewoners, jong en oud ontstaat er een soort van Buurtkracht. De wijkraad heeft hierbij een initiërende, faciliterende en ondersteunende rol.

 

Werkwijze.

Zoals gezegd geven we de jeugd een volwaardige rol in de samenleving van de wijk. Hiervoor formeren we een junior wijkraad. De juniorraad wordt ondersteund door de wijkraad en geïnstalleerd door een gemeentelijk vertegenwoordiger. Wijkraad en de juniorraad werken samen aan de leefbaarheid in wijk en geven gevraagd of ongevraagd advies aan maatschappelijke instellingen en gemeente.

 

Projectdoelstelling:

Te weten komen hoe kinderen over de wijk denken en wat zij zouden willen veranderen/ verbeteren of behouden:

1. Kinderen vertrouwd maken met hun wijk;

2. Kinderen leren wat zij zelf kunnen doen om de wijk te verbeteren;

3.Jong en oud worden met elkaar verbonden en zijn er voor elkaar.

 

Hoe verder?

De komende maanden gaan we dit in projectvorm uitwerken en zullen hierover tijdens de algemene bewonersbijeenkomst in oktober nadere toelichting geven. Streven is om nog dit jaar te starten.

Inmiddels is de ontwikkelingsfase ingezet hebben de 1e verkennende gesprekken plaatsgehad met als doel om het draagvlak te peilen. Er is gesproken met:

· Gemeente

· KBS Weilust

· OBS De Tweesprong

· Wijkondernemers (Bisschopshoeve)

· Surplus

· Avans.

Uitkomst hiervan is dat een ieder het project toejuicht en graag wil meewerken om het te doen slagen. Dus zullen op het moment dat dit bulletin verschijnt waarschijnlijk in de uitvoerende fase zitten. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in dit project.

 

Wijkplatform

In 2017 is er gestart met wijkplatforms. Wat is het verschil tussen wijkraad en wijkplatform?

De wijkraad richt zich op algemene wijkgerelateerde zaken en ontvangt hiervoor vooralsnog een gemeentelijke basissubsidie.

Voor sociale wijkactiviteiten legt de gemeente het initiatief bij de burger en dit wordt dan verankerd in een wijkplatform.

HEBT U EEN GOED IDEE VOOR UW BUURT OF WIJK?

En wilt u daarmee echt aan de slag? Meldt u dan bij het wijkplatform in uw wijk.

Als u daarin interesse heeft of als u wat meer informatie wil over het wijkplatform, kunt u zich ook melden bij het secretariaat van het wijkplatform.

Contactgegevens wijkplatform:
Email: elo.riemens@breda.nl. U kunt ook bellen: 076 – 529 9433.

 

 

Rien Brans

Voorzitter wijkraad heusdenhout

Volg ons ook op Facebook of mail onze voorzitter: