Algemene bewonersvergadering 11 januari 2017

Aan de wijkbewoner(s) van Heusdenhout

Datum: 27 december 2016

Onderwerp: algemene bewonersvergadering 11 januari 2017

Geachte heer/ mevrouw,

Tijdens de laatste algemene bewonersvergadering van 18 oktober jl. hebben we met de aanwezige bewoners afgesproken om vanaf 2017 ook themagerichte bijeenkomsten te gaan organiseren.

Daarom nodigen wij u graag uit voor het bijwonen van de algemene bewonersvergadering op woensdag 11 januari 2017 in Centrum ‘t Houwke, Grote Houw 227. Aanvang 20.00 uur.

Het thema voor deze bijeenkomst betreft zendmasten op hoogbouw in relatie tot gezondheid. Daarvoor is door het bestuur en de algemene bewonersvergadering gekozen omdat sommige wijkbewoners gezondheidszorgen hebben geuit over zendmasten. De voorlichting over dit onderwerp wordt verzorgd door mw. M. van Ballegooij, adviseur Milieu & Gezondheid bij de GGD’en in Brabant. Daarnaast is er ruimschoots de gelegenheid om vragen over gezondheid te stellen.

We sluiten deze avond af met een korte terugblik op 2016 en een doorkijk naar 2017.

Wij zien en spreken u graag op 11 januari aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Rien Brans

Voorzitter wijkraad Heusdenhout.

Wijkraad Heusdenhout werkt samen met wijkbewoners aan leefbaarheid.

Wonen, leven en werken in een fijne en groene wijk. Daar willen wij als wijkraad graag een bijdrage aan leveren. Dit kunnen wij echter niet alleen. Voorwaarde hiervoor is dat de wijkbewoners ons helpen. Alleen door samen de handen uit de mouwen te steken kunnen we de wijk leefbaar houden. Het is een mooie wijk en dat moet vooral zo blijven. Een simpele hand en spandienst van u als wijkbewoner kan ons verder helpen bij het uitvoeren van de verschillende taken die op ons afkomen.

Door gesprekken met verschillende mensen bij gemeente, wijkraden, wijkbewoners, en maatschappelijke organisaties, is er een aardig beeld ontstaan van zaken waarop we ons samen met u als wijkbewoner kunnen en moeten richten, namelijk:

belangenbehartiging van de bewoners in de wijk. Het bevorderen van een optimaal leefklimaat is hierbij leidend;

eigen verantwoordelijkheid, c.q. zelfwerkzaamheid van en door participerende bewoners dient hierbij voorop te staan;

het ondersteunen en bevorderen van een goede samenwerking tussen en met diverse groepen in de wijk;

proactieve contacten onderhouden met lokale overheid, maatschappelijke instanties, politiek en wijkpartners;

De wijkraad verzamelt informatie over het woon- en leefklimaat in de wijk en informeert wijkbewoners en gemeente over zaken die de wijk aangaan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de eigen website, regionale pers en huis- aan huisbladen en netwerk.

Samen met de wijk een wijkplan maken (leven, wonen, werken in een groene en fijne wijk).

De wijkraad brengt gevraagd en ongevraagd de mening van bewoners over bij maatschappelijke partners en/of beleidsmakers.

Spreekuur.

Wij willen graag met wijkbewoners in contact komen. Wat leeft er zo al in de wijk en wat vinden wijkbewoners belangrijk!

Daarom starten we met ingang van woensdag 30 november 2016 met een spreekuur;

iedere laatste woensdagmiddag van de maand, van 13.30 tot 15.00 uur;

iedere 1e woensdagavond van de maand, van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Op deze wijze heeft iedereen de gelegenheid om de wijkraad persoonlijk te spreken. De spreekuren worden gehouden in t’Houwke, Grote Houw 227, Heusdenhout, Breda.

Bij het woensdagmiddagspreekuur zal ook regelmatig iemand van de gemeente aanschuiven.

Themabijeenkomsten.

In 2017 starten we met themabijeenkomsten.

Aan de wijk vragen wij om onderwerpen voor thema’s aan ons kenbaar te maken. Hebt u een onderwerp waarvan u vindt dat dit aandacht nodig heeft? Laat het ons weten en we kijken samen met u of we er een geschikt thema van kunnen maken. De 1e themabijeenkomst staat gepland voor woensdagavond 11 januari 2017, van 20.00 uur tot 21.30 uur in ’t Houwke. Hierover zullen wij nog nader informeren.

Contact

Hoe komt u met ons in contact?

Natuurlijk houden we de algemene bewonersvergaderingen aan. De eerstvolgende is 11 januari 2017. Bent u bij ons bekend? Dan ontvangt u hiervoor u een uitnodiging met agenda en verslag van de algemene bewonersvergadering van 18 oktober 2016. Zo niet, raadpleeg dan medio december 2016 de Bredase Bode en het Stadsblad.

Daarnaast publiceren wij in het Heusdenhout nieuws, onze website en lokaal dagblad BN de Stem.

Contactgegevens Wijkraad Heusdenhout
Bergschot 310
4817 PG Breda
Website: www.heusdenhout.nl
E mail : wijkraad@heusdenhout.nl

Heusdenhout Nieuws
nieuws@heusdenhout.nl

Aanvulling afspraken bewonersbijeenkomst Kemelstede 20 oktober

Beste bewoners van Kemelstede 201-259 en andere belanghebbenden,

Even over de waarschuwingen van afgelopen vrijdag

Ik heb mijn mensen bewust nog de waarschuwingen uit laten schrijven omdat we hier toe verplicht zijn.

Dit is een signaal dat we tegemoetkomen aan het handhavingsverzoek. Dit om te voorkomen dat we als gemeente geen verwijt krijgen geen uitvoering te willen geven aan dit handhavingsverzoek.

E.e.a. heb ik donderdagavond ook uitgelegd, wellicht ben ik niet geheel duidelijk geweest.

Mijn excuus daarvoor.

Lees verder Aanvulling afspraken bewonersbijeenkomst Kemelstede 20 oktober

afspraken bewonersbijeenkomst Kemelstede 20 oktober 2016.

Geachte bewoner van Kemelstede 201- 259, en andere belanghebbende,

Allereerst wil ik u nogmaals bedanken voor uw komst naar de bewonersbijeenkomst van donderdag 20 oktober jl. om te praten over het parkeerprobleem aan de Kemelstede.

Tijdens deze avond hebben we u gevraagd mogelijke oplossingen aan te dragen voor het betreffende probleem

Lees verder afspraken bewonersbijeenkomst Kemelstede 20 oktober 2016.

Heeft u een goed idee voor uw buurt of wijk?

En wilt u daarmee echt aan de slag? Meldt u dan bij het wijkplatform in uw wijk.

Het wijkplatform biedt ondersteuning en adviseert de Gemeente over goede ideeën die de wijk socialer en leefbaarder maken. Met een positief advies van het wijkplatform kunt u bij de Gemeente subsidie krijgen voor uw activiteit.

Dus heeft u met uw buurtbewoners of met uw vereniging een idee waar de wijk nog gezelliger, zorgzamer of socialer van wordt, maak er dan nu werk van en leg contact met het wijkplatform.

Lees verder Heeft u een goed idee voor uw buurt of wijk?